1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu służącego do zamieszczania ogłoszeń. Aby korzystać z serwisu użytkownik musi posiadać urządzenie do komunikacji z siecią Internet, które wyposażone jest w przeglądarkę stron internetowych. Celem serwisu jest ułatwienie użytkownikom wymiany przedmiotów poprzez umieszczanie ogłoszeń w serwisie.2. Definicje

Właściciel serwisu: AromeDePerfum Sebastian Wojciechowski z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 3

05-850 Duchnice, tel: 608 177 789

Serwis: strona internetowa o nazwie mojklasyk.pl umożliwiająca przeglądanie oraz zamieszczanie ogłoszeń.

Ogłoszenie: opis przedmiotu sporządzany przez użytkownika zamieszczany w serwisie mojklasyk.pl w celu dokonania sprzedaży przedmiotu

Przedmiot: rzecz, która jest własnością użytkownika i jest przedmiotem ogłoszenia

Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania

Adres e-mail: aktywny adres poczty elektronicznej należący do użytkownika

Konto użytkownika: część serwisu do której użytkownik otrzymuje dostęp do dokonaniu rejestracji, w której użytkownik może zarządzać swoimi danymi logowania

Nazwa użytkownika: nazwa konta za pomocą której użytkownik będzie się logował do serwisu. Nazwę konta użytkownik nadaje sobie samodzielnie.

Hasło użytkownika: hasło do konta klienta nadane samodzielnie przez użytkownika

Rejestracja użytkownika: proces zakładania konta w serwisie mojklasyk.pl

Promocje ogłoszenia: dodatkowe płatne wyróżnienie ogłoszenia

Cennik: lista z wykazem cen za dodatkowe możliwości promocji ogłoszeń

Regulamin: niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z serwisu mojklasyk.pl


3. Warunki korzystania

Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw właściciela serwisu, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem serwisu mojklasyk.pl zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.).


4. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

Aby dodać ogłoszenie należy dokonać rejestracji oraz zalogować się do serwisu. Dodanie ogłoszenia realizowane jest za pomocą formularza dodania ogłoszenia. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz uzupełniając właściwe pola w formularzu.

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego opisania przedmiotu, wskazania właściwej kategorii przedmiotu a także do podania w sposób rzetelny wszelkich informacji o przedmiocie tak aby nie wprowadzać w błąd co do marki, stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał ofert, które zawierały treści zabronione prawnie.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał ofert fikcyjnych.

Pojedyncze ogłoszenie umieszczane przez użytkownika może dotyczyć tylko pojedynczego przedmiotu.

W treści ogłoszenia zabrania się podawania ofert innych przedmiotów oraz linków do stron internetowych, adresów e-mail, numerów telefonów.

Przedstawiane ogłoszenia na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Aby edytować ogłoszenie należy zalogować się do serwisu. Edycja ogłoszenia możliwa jest za pomocą formularza edycji ogłoszenia. Użytkownik ma podgląd swoich ogłoszeń w sekcji "Moje Konto -> Ogłoszenia użytkownika".

Publikacja nowego ogłoszenia lub ogłoszenia poddanego edycji następuje automatycznie po prawidłowym wypełnieniu i zapisaniu formularza.

Administrator serwisu mojklasyk.pl zastrzega sobie prawo deaktywowania ogłoszenia w przypadku gdy treść ogłoszenia lub przedmiot ogłoszenia narusza postanowienia regulaminu lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności złożonej oferty lub niezgodności z przepisami prawa.

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po dokonanej transakcji sprzedaży.

Ogłoszenia dla których minął czas publikacji będą automatycznie deaktywowane. Użytkownik ma  możliwość samodzielnego reaktywowania ogłoszenia. Ogłoszenie można reaktywować dopiero po upływie czasu publikacji.


5. Opłaty za korzystanie z serwisu

Serwis internetowy mojklasyk.pl nie pobiera opłat za umieszczanie ogłoszeń, prowadzenie konta użytkownika oraz za korzystanie z serwisu.

Właściciel serwisu zastrzega możliwość wprowadzenia opłat za dodatkowe usługi np. promowanie lub wyróżnianie ogłoszeń.


6. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu mojklasyk.pl nie jest pośrednikiem w transakcjach między użytkownikami a także nie pośredniczy w jakichkolwiek czynnościach między stronami biorącymi w transakcji takich jak ustalanie warunków transakcji, sposobu płatności, sposobu odbioru oferowanego przedmiotu.

Właściciel serwisu mojklasyk.pl udostępnia formularz kontaktowy służący wysłaniu pytania do autora oferty ale nie pośredniczy w korespondencji elektronicznej (e-mail, sms) między użytkownikami. Wiadomość wysłana za pomocą formularza kontaktowego wysyłana jest na adres e-mail użytkownika, który umieścił ogłoszenie.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania ofert z przedmiotami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

Właściciel serwisu mojklasyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Naruszeniem regulaminu skutkującym zawieszeniem lub usunięciem ofert lub  konta użytkownika będą uznane takie czynności jak:

 • manipulacja słowami kluczowymi,
 • błędne podanie kategorii przedmiotu,
 • błędne wprowadzenie opisu przedmiotu,
 • dodanie zdjęcia przedmiotu nie będącego przedmiotem oferty,
 • podanie treści ogłoszenia w sposób powszechnie uznany za obraźliwy,
 • przedstawienie treści oferty z naruszeniem dobrych obyczajów, prawa autorskich lub innych praw własności intelektualnej,
 • przedstawienie treści oferty naruszające dobre imię właściciela serwisu lub jego partnerów.

Właściciel serwisu mojklasyk.pl nie odpowiada za:

 • brak zainteresowania ofertą,
 • oświadczenia składane przez użytkownika i osoby zainteresowane ofertą,
 • sposób realizacji transakcji między użytkownikami,
 • deklaracje użytkownika co do warunków gwarancji i rękojmi dla oferowanego przedmiotu,
 • działania sił wyższych mających wpływ na funkcjonowanie serwisu mojklasyk.pl,
 • systemów informatycznych niezależnych od właściciela serwisu,

Właściciel serwisu mojklasyk.pl daje sobie prawo do moderacji lub usunięcia każdego oferty lub zablokowania konta użytkownika w przypadku gdy zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem złożonej oferty lub konta użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników serwisu mojklasyk.pl.


7. Reklamacje

Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu mojklasyk.pl można przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Właściciel serwisu mojklasyk.pl rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

Właściciel serwisu mojklasyk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Zmiany wprowadzone w regulaminie będą wprowadzane z min 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez właściciela serwisu mojklasyk.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.