Regulamin serwisu mojklasyk.pl

REGULAMIN

korzystania z Serwisu ogłoszeń MÓJ KLASYK

 


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania platformy sprzedażowej znajdującej się pod domeną http://mojklasyk.pl/portal, umożliwiającej zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń w Serwisie oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu MÓJ KLASYK.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Sebastian Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AROME DE PERFUM Sebastian Wojciechowski z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 1181495648, REGON: 141556165.
 3. Korzystanie z Serwisu MÓJ KLASYK wiąże się z wcześniejszą akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu MÓJ KLASYK jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.


II. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 1. Serwis - internetowy portal ogłoszeniowy, mieszczący się pod adresem internetowym http://mojklasyk.pl/portal - umożliwiający przeglądanie oraz zamieszczanie ogłoszeń;
 2. Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu,  zredagowana i zamieszczona w Serwisie;
 3. Użytkownik - Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu;
 4. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem;
 5. Ogłoszenie - ogłoszenie zamieszczone (dodane) w bazie ogłoszeń Serwisu;
 6. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie; przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą Loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 7. Login - unikalna nazwa konta, przypisana do jednego Konta w Serwisie, za pomocą której Użytkownik będzie się logował do Serwisu;
 8. Hasło użytkownika - ciąg znaków alfanumerycznych ustalany przy dokonywaniu rejestracji oraz potrzebny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika;
 9. Rejestracja użytkownika - proces zakładania Konta w Serwisie;
 10. Kupujący - osoba, która za pośrednictwem Serwisu zgłosiła chęć zakupu przedmiotu, którego oferta sprzedaży znajduje się w Serwisie;
 11. Administrator danych - Sebastian Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AROME DE PERFUM Sebastian Wojciechowski z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 1181495648, REGON: 141556165.;
 12. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z Serwisu. 
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące skróty:
 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 3. u.ś.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Ogłoszenie w Serwisie MÓJ KLASYK umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 3. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do przedmiotu Ogłoszenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 5. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie są powszechne i ogólnodostępne. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw właściciela Serwisu, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem serwisu mojklasyk.pl zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.).

 


IV. UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 


V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu rejestracji do Serwisu w trakcie, której przyszły Użytkownik podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje Regulamin i wszystkie jego postanowienia.
 2. Użytkownik po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje link aktywacyjny na adres e-mail podany przy rejestracji konta w Serwisie celem jego weryfikacji oraz aktywacji.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła.
 4. Warunkiem rejestracji jest elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika akceptujące wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
 1. zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go,
 2. zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim Koncie w Serwisie.
 1. W trakcie rejestracji użytkownik podaje adres e-mail i numer telefonu, które stają się jego danymi kontaktowymi.
 2. Wyrejestrowanie z Serwisu odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do Właściciela Serwisu i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

 


VI. ZASADY ZAMIESZCZANIA I EDYCJI OGŁOSZEŃ

 1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, MÓJ SERWIS umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej.
 2. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. W celu zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie Użytkownik powinien:
  1. wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu, wpisać treść ogłoszenia motoryzacyjnego, dodać stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez MÓJ SERWIS w przedmiotowym formularzu;
  2. w chwili wyrażenia woli związania się umową potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
  3. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia;
  4. dokonać aktywacji usługi.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego opisania przedmiotu, wskazania właściwej kategorii przedmiotu a także do podania w sposób rzetelny wszelkich informacji o przedmiocie tak aby nie wprowadzać w błąd co do marki, stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał ofert, które zawierały treści zabronione prawnie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał ofert fikcyjnych.
 7. Pojedyncze ogłoszenie umieszczane przez użytkownika może dotyczyć tylko pojedynczego przedmiotu.
 8. W treści ogłoszenia zabrania się podawania ofert innych przedmiotów oraz linków do stron internetowych, adresów e-mail, numerów telefonów.
 9. Przedstawiane ogłoszenia na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Aby edytować ogłoszenie należy zalogować się do Serwisu. Edycja ogłoszenia możliwa jest za pomocą formularza edycji ogłoszenia. Użytkownik ma podgląd swoich ogłoszeń w sekcji "Moje Konto -> Ogłoszenia użytkownika".
 11. Publikacja nowego ogłoszenia lub ogłoszenia poddanego edycji następuje automatycznie po prawidłowym wypełnieniu i zapisaniu formularza ogłoszenia.
 12. W wypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności złożonej oferty lub niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, MÓJ KLASYK zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia takiego Ogłoszenia informując o powyższym Użytkownika.
 13. Naruszeniem Regulaminu skutkującym zawieszeniem lub usunięciem Ogłoszenia lub  Konta Użytkownika będą uznane takie czynności jak:
  1. manipulacja słowami kluczowymi,
  2. błędne podanie kategorii przedmiotu,
  3. błędne wprowadzenie opisu przedmiotu,
  4. dodanie zdjęcia przedmiotu nie będącego przedmiotem oferty,
  5. podanie treści Ogłoszenia w sposób powszechnie uznany za obraźliwy,
  6. przedstawienie treści oferty z naruszeniem dobrych obyczajów, prawa autorskich lub innych praw własności intelektualnej,
  7. przedstawienie treści oferty naruszające dobre imię Właściciela Serwisu
 14. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu po dokonanej transakcji sprzedaży.
 15. Ogłoszenia dla których minął czas publikacji będą automatycznie dezaktywowane.
 16. Użytkownik ma  możliwość samodzielnego reaktywowania Ogłoszenia.
 17. Ogłoszenie można reaktywować dopiero po upływie czasu publikacji.

 


VII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis MÓJ KLASYK nie pobiera opłat za umieszczanie ogłoszeń, prowadzenie konta użytkownika oraz za korzystanie z Serwisu.
 2. Właściciel serwisu zastrzega możliwość wprowadzenia opłat za dodatkowe usługi np. promowanie lub wyróżnianie ogłoszeń.

 


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia).
 2. Użytkownik jednocześnie oświadcza, że są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, interesów Serwisu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 3. Właściciel Serwisu nie jest pośrednikiem w transakcjach między Użytkownikami, a także nie pośredniczy w jakichkolwiek czynnościach między stronami biorącymi w transakcji takich jak ustalanie warunków transakcji, sposobu płatności, sposobu odbioru oferowanego przedmiotu.
 4. Właściciel Serwisu udostępnia formularz kontaktowy służący wysłaniu pytania do autora oferty ale nie pośredniczy w korespondencji elektronicznej (e-mail, sms) między Użytkownikami. Wiadomość wysłana za pomocą formularza kontaktowego wysyłana jest na adres e-mail użytkownika, który umieścił ogłoszenie.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych Ogłoszeń przez Użytkowników Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oferowanych przedmiotów oraz za ich legalność.
 7. Ponadto Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak zainteresowania ogłoszeniem;
  2. kontakt oraz wszelkie transakcje pomiędzy Użytkownikiem (sprzedającym), osobą trzecią, zainteresowaną Ogłoszeniem;
  3. sposób realizacji transakcji między Użytkownikami;
  4. niepoprawne działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Serwisu;
  5. działanie siły wyższej.

 


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych w ramach Serwisu MÓJ KLASYK, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, niezbędne jest ich uzupełnienie przez Użytkownika składającego reklamację.
 7. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez Administratora danych zgodnie z  RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sebastian Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AROME DE PERFUM Sebastian Wojciechowski z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 1181495648, REGON: 141556165.;
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych przez siebie danych osobowych w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz do ich zmiany.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie (w celu obsługi zapytania w ramach formularza kontaktowego), w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym odbiorcom: partnerom (firmom) współpracującym z Serwisem, instytucjom, którym przekazanie danych jest obowiązkiem zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, prawne, rachunkowe, pocztowe oraz Użytkownikom korzystającym z Serwisu.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, zarejestrowany Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania przetwarzania powoduje zablokowanie Konta Użytkownika i utratę możliwości korzystania z Usług.
 7. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez MÓJ KLASYK znajduje się w Polityce Prywatności.

 


XI. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z zasobów i funkcjonalności Serwisu i poprawnego wyświetlania jego treści niezbędne są:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
 3. konto poczty e-mail.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu MÓJ KLASYK.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 4. Użytkownik akceptuje regulamin w momencie zakładania Konta w Serwisie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
</section/>